Oprichting Orde van registertolken en -vertalers

Het is zover! Op 15 december a.s. wordt de Orde van Registertolken en -vertalers opgericht.

Doel en middelen

DE ORDE HEEFT TEN DOEL

a. het bewerkstelligen van de wettelijke bescherming van het beroep van registertolk en registervertaler in onder andere het domein van Justitie en Veiligheid;

b. het bewaken van de voor dit beroep vereiste kwaliteit, kennis, vaardigheden op het wettelijk vereiste niveau;


c. het de leden in staat te stellen dit beroep als zelfstandige professionals op het vereiste kwaliteitsniveau en volgens de vereiste integriteitsregels uit te oefenen;


d. het behartigen van de collectieve belangen van de leden in het algemeen.


DE ORDE TRACHT DIT DOEL ONDER MEER TE BEREIKEN DOOR
a. collectieve belangenbehartiging van de leden in hun positie als zelfstandige ondernemer in het beroep van beëdigd registertolk en registervertaler;


b. de leden collectief te vertegenwoordigen in het formeel overleg met beleidsverantwoordelijke (overheids)organen in onder andere het domein van Justitie en Veiligheid;


c. als aanspreekpunt te fungeren voor de politiek met betrekking tot wet- en regelgeving inzake de positie van de leden als zelfstandige professionals en al het beleid dat de beroepsuitoefening door registertolken en registervertalers raakt;


d. het onderhouden van goede betrekkingen en bevorderen van overleg en samenwerking met de overheid, aanbieders van tolk- en vertaaldiensten, onderwijsorganisaties, (internationale) zusterorganisaties en vakbonden;


e. het bewaken van de kwaliteit en integriteit volgens Rbtv-normen door het bevorderen van een adequate systematiek van handhaving door de overheid;


f. het bewaken van het niveau van kennis en vaardigheden van leden door het formuleren van eindtermen in de beroepsopleiding(en)


g. het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leden door het (doen) verzorgen van opleidingen, bij- en nascholing, congressen, studiebijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering en verspreiding van vakliteratuur en informatie over de beroepsuitoefening;


h. het aanwenden van alle wettige middelen die in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging.


i. het verankeren van de Orde van Registertolken en -vertalers in de wet.

Taalgroepen

Groep 1: Engels

Groep 2: Overige Germaanse talen, Fins, Estisch, Albanees en Grieks

Groep 3: Slavische talen, Baltische talen, Hongaars, Armeens en Georgisch

Groep 4: Romaanse talen en Papiaments

Groep 5: Semitische talen, Iraanse talen en Berbertalen

Groep 6: Turkse talen, Chinees en overige talen

De structuur van de Orde

  • De Orde van Registertolken en -vertalers is een vereniging.
  • De Orde streeft naar het verkrijgen van de anbi-status.
  • De Orde heeft een Bestuur en een Ledenraad.
  • Het Bestuur en de Ledenraad zijn onbezoldigd.
  • Het eerste Bestuur wordt gevormd door de SG-leden.
  • De Ledenraad is het hoogste orgaan en bestaat uit 12 Ledenraadsleden, waarbij telkens 2 Ledenraadsleden één Taalgroep vertegenwoordigen.
  • Van alle registertolken en -vertalers is een indeling gemaakt in 6 Taalgroepen.
  • Het aantal registertolken en -vertalers per Taalgroep is ongeveer even groot.

Lidmaatschap

Lid van de Orde kunnen zijn natuurlijke personen:

- die als registertolk met minimaal het niveau C1 of als registervertaler met minimaal het niveau C1 geregistreerd staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, gehouden door het ministerie van justitie en veiligheid door Bureau Wbtv te ’s-Hertogenbosch;

- die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en zich houden aan de rechten en plichten die voor leden gelden;

- die zich formeel laten vertegenwoordigen door de vereniging met betrekking tot collectieve belangenbehartiging.

Ledenraad

Leden worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad van de Orde van Registertolken en -vertalers. Daarover volgt een afzonderlijk bericht met nadere informatie over de taken en belasting van de Ledenraadsleden.

Contributie

Een van de eerste taken van de Ledenraad is om het bedrag van de jaarlijkse contributie vast te stellen voor volgende jaren.

 

De contributie voor het jaar 2021 zal € 175,00 euro bedragen. In de contributie is het lidmaatschap van ZZP Nederland inbegrepen. Een van de eerste taken van de Ledenraad is om het bedrag van de jaarlijkse contributie vast te stellen voor volgende jaren. De Orde zal nauw blijven samenwerken met Stichting ZZP Nederland.

Aanmelding lidmaatschap

De stuurgroep heeft een afspraak gemaakt met de notaris voor 15 december a.s., exact één jaar na de massale bijeenkomst in Culemborg waar het startsein werd gegeven voor de acties. Direct daarna zal de Orde worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens zal een bankrekening worden geopend. De Stuurgroep hoopt dat allemaal op 15 december te regelen.

 

Via een link zal binnenkort de mogelijkheid worden gegeven om je als lid van de nieuwe Orde aan te melden.