Permanente educatie

Tolken en vertalers die in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) staan ingeschreven als beëdigd tolk/vertaler, moeten iedere 5 jaar voldoende PE-punten halen om hun inschrijving te mogen verlengen. Maar er zijn meer redenen waarom onze tolken en vertalers zich permanent bijscholen!

 

In een snel veranderende wereld, is het van belang dat een vertaler meer kan dan het enkel vertalen van woorden. Om de boodschap goed, volledig en neutraal over te kunnen brengen bezitten de vertalers en tolken van Vertaalbureau De Keulenaar de volgende competenties:

Competenties van uw tolk/vertaler

Vertaalcompetentie / tolkcompetentie

Domeinspecifieke taaluitingen getrouw, volledig en consistent vertolken.

 

Problemen op gebied van begrip en taalproductie onderkennen en op de juiste manier oplossen.

 

Onpartijdig opstellen en juiste mate van présence vertonen.

Linguïstische en tekstuele competentie

De brontekst begrijpen.

 

Consistent en correct gebruik van grammatica, woordkeuze, spelling, interpunctie en terminologie.

 

Inachtname van situationele conventies van werktaal A en B.

Culturele competentie

Bij het overbrengen van een boodschap adequaat omgaan met interculturele verschillen.

 

Bij het vertalen van de boodschap rekening houden met realia, regionale en diachrone diversiteit.


Technische competentie

Op professionele wijze gebruik maken van gangbare (technische) hulp- en communicatiemiddelen, ten behoeve van vertolkingen.

 

Maatregelen treffen om tijdige levering te garanderen, in geval van technische storingen. Bijvoorbeeld door het gebruik van een back-up, veiligheidskopieën of een reservecomputer. En het toepassen van beschikbare veiligheidsmiddelen tegen o.a. computervirussen.

Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie

Tekortkomingen van eigen kennis (h)erkennen en vervolgens op efficiënte wijze additionele relevante linguïstische en specialistische kennis verwerven.

 

Om kunnen gaan met gangbare hulpmiddelen om gegevens te verzamelen en kennis te vergaren.

 

De effectiviteit van de gekozen strategie beoordelen, door zelfreflectie en evaluatie met derden.

Zakelijke en ondernemingsgerichte competentie

Kennis hebben van eigen expertise en kwaliteit en waar nodig deze bijwerken.

 

Als opdrachtnemer vanuit een zakelijke houding vertaal- en tolkopdrachten aannemen.

 

Professioneel, zelfstandig, discreet, betrouwbaar, integer en efficiënt functioneren.