Onze hoge standaard

Er zijn verschillende verantwoordelijkheden waaraan een tolk of vertaler volgens ons moet voldoen, die wij bij De Keulenaar toetsen aan de hand van competenties. Zo dient een tolk bijvoorbeeld altijd de culturele context te begrijpen van dat wat er vertaald moet worden, maar moet die tolk er simpelweg ook voor zorgen dat alles technisch in orde is. Om de boodschap altijd goed, volledig en neutraal over te brengen, beschikken al onze tolken en vertalers daarom over onderstaande zes competenties.

 

1.     Tolk- en vertaalcompetentie

Deze competentie waarborgt het getrouw, volledig en consistent vertolken van domeinspecifieke taaluitingen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de tolk of vertaler eventuele problemen op het gebied van begrip en taalproductie onderkent en deze op de juiste manier oplost. Tenslotte stelt de tolk of vertaler zich te allen tijde onpartijdig op en vertoont een juiste mate van présence.

 

2.     Linguïstische en tekstuele competentie

De competentie die ervoor zorgt dat de brontekst begrepen wordt, dat de vertaler gebruikmaakt van consistent en correct gebruik van grammatica, woordkeuze, spelling, interpunctie en terminologie én een inachtneming van de situationele conventies van werktaal A en B.

 

3.     Culturele competentie

De culturele verschillen die achter de talen schuilgaan, zijn van groot belang bij het tolken of vertalen. Bij het overbrengen van een boodschap dient er adequaat omgegaan te worden met interculturele verschillen. Bij het vertalen van de boodschap rekening houden met alle vormen (denk aan realia, regionale en diachrone) van culturele diversiteit.

 

4.     Technische competentie

Deze competentie zorgt ervoor dat de tolk of vertaler op professionele wijze gebruik maakt van gangbare (technische) hulp- en communicatiemiddelen ten behoeve van vertolkingen. Daarnaast dienen er maatregelen getroffen te worden om levering te garanderen in geval van technische storingen, bijvoorbeeld door het gebruik van een back-up of veiligheidskopieën en het gebruik van veiligheidsmiddelen tegen o.a. computervirussen.

 

5.     Zoekstrategieën- en onderzoekscompetentie

Een competentie die ervoor zorgt dat onze tolken en vertalers hun tekortkomingen van de eigen kennis (h)erkennen en vervolgens op efficiënte wijze additionele relevante linguïstische en/of specialistische kennis verwerven. Om kunnen gaan met gangbare hulpmiddelen om gegevens te verzamelen en kennis te vergaren is hier onderdeel van.

 

6.     Zakelijke en ondernemingsgerichte competentie

 

Deze competentie is vereist om ervoor te zorgen dat al onze tolken en vertalers kennis hebben van hun eigen expertise en kwaliteit en dat ze deze waar nodig weten bij te werken. Zo kunnen zij als opdrachtnemer vanuit een zakelijke houding vertaal- en tolkopdrachten aannemen én kunnen ze te allen tijden professioneel, zelfstandig, discreet, betrouwbaar, integer en efficiënt functioneren.

 

Permanente bijscholing

 

Alle tolken en vertalers waar wij mee werken, doen aan permanente bijscholing om zo aan onze hoge standaard te voldoen. Degenen die in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) staan ingeschreven als beëdigd tolk of vertaler, moeten sowieso iedere 5 jaar voldoende PE-punten halen om hun inschrijving te mogen verlengen. Mede daardoor blijven al onze tolken en vertalers zich permanent bijscholen.